Deformatiemetingen

Bij een opname worden gebreken vastgelegd. Bijvoorbeeld in en om een gebouw. Bij een deformatiemeting (waterpasmeting) wordt de stand van het gebouw vastgelegd (verzakking).

Deformatiemetingen: hoe en waarom?

Afhankelijk van de situatie kunnen sommige risicovolle werkzaamheden leiden tot een verzakking of zetting van een gebouw of een ander object. Wanneer er bijvoorbeeld grondwerkzaamheden (graven, heien of het verlagen van het waterpeil) plaatsvinden in een gebied waar mogelijk verzakkingen optreden, kunnen vooraf meetpunten in de gebouwen en kunstwerken geplaatst worden die binnen de invloedssfeer liggen. Na een zogeheten deformatiemeting (van de hoogteligging van een pand) kunnen in het vervolgtraject zettingen van een pand of wegdek feilloos worden geregistreerd door periodiek vervolgmetingen uit te voeren. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt in overleg met u bepaald hoe vaak tijdens of na de werkzaamheden een herhalingsmeting moet worden uitgevoerd om eventuele zettingen aan te kunnen tonen. De resultaten worden in een expertiserapport helder weergegeven.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.